فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة بين جهت گيري مذهبي با شادكامي و كيفيت زندگي

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395


عليرضا رشيدي / استاديار فلسفه و تعليم و تربيت دانشگاه رازي کرمانشاه                                   alrashidi@razi.ac.ir


فاطمه ملك محمدي / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز


سارا شريفي / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز                   sarasharifi930@yahoo.com


دريافت: 21/4/1393 ـ پذيرش: 25/9/1393چکيده


اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي با شادکامي و کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه انجام گرفت. 373 دانشجوي (194 زن و 179 مرد) اين دانشگاه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده ها از طريق مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت (ROS)، پرسش نامه شادکامي آکسفورد (OHI) و پرسش نامه کيفيت زندگي، جمع آوري و توسط ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه تحليل شدند. يافته ها نشان داد که بين جهت گيري مذهبي  دروني و کيفيت زندگي و شادکامي رابطة مثبتي وجود دارد، همچنين بين جهت گيري مذهبي کلي، با شادکامي و کيفيت زندگي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين جهت گيري مذهبي بيروني، با شادکامي و کيفيت زندگي رابطة معناداري از لحاظ آماري وجود ندارد. بنابراين، مي توان گفت: که افراد با جهت گيري مذهبي دروني، از شادکامي و کيفيت زندگي بالاتري برخوردار هستند.


کليد واژه ها: جهت گيري مذهبي، شادکامي، کيفيت زندگي.