فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش صفات اخلاقي كبر، حرص و حسادت در پيش بيني روان آزردگي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395


سيدعباس ساطوريان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        sabbas61@gmail.com


دريافت: 15/4/1394 ـ پذيرش: 23/8/1394چکيده


آموزه هاي اسلام رذايل اخلاقي را از منابع اصلي تهديد سلامت روان مي داند. اين پژوهش توصيفي، به منظور بررسي نقش صفات اخلاقي «کبر»، «حرص» و «حسد» در پيش بيني روان آزردگي انجام گرفته است. بدين منظور، 384 نفر از دانشجويان دانشگاه «آزاد اسلامي» خمين به روش «نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي» انتخاب شدند. از پرسش نامه هاي  پنج عاملي «شخصيت»، مقياس هاي اسلامي «حرص- قناعت»، «تکبر- تواضع» و «حسادت» براي جمع آوري داده ها استفاده شده و با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليل صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد مؤلفه هاي «احساس محروميت و حقارت»، «محروميت و نياز مادي»، «اندوه مقايسه»، «نياز به تأييد اجتماعي»، «علاقه به سلب نعمت از ديگران»، و «مهارگسيختگي مادي»، توان پيش بيني بخشي از واريانس روان آزردگي را دارد. احساس حقارت و فقدان پايگاه مطمئن دروني، متکبر، حريص و حسود را نيازمند بيرون از خود، محيط و روابط اجتماعي مي کند و پس از آنكه با تجربة هيجانات منفي متعدد همراه شد، سبب مي گردد فرد با سازوكار هاي شناختي، هيجاني و رفتاري درصدد جبران برآيد.


کليدواژه ها: صفات اخلاقي، کبر، حرص، حسادت، روان آزردگي.