فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش بيني كننده هاي معنوي رضايت زناشويي پرستاران: نقش بهزيستي معنوي و معنا در زندگي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395


 


نادر حاجلو / استاد گروه روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران


عيسي جعفري / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران                          esa_jafary@yahoo.com


رسول حشمتي / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه تبريز، تبريز، ايران


دريافت: 5/11/1393 ـ پذيرش: 4/5/1394چکيده


شناسايي عوامل مرتبط با رضايت زناشويي پرستاران به سبب فشارآور بودن شغل  آنها داراي اهميت است. هدف پژوهش حاضر آزمودن نقش بهزيستي معنوي و معنا زندگي در پيش بيني رضايت زناشويي پرستاران است. روش پژوهش «توصيفي- همبستگي» و جامعة آماري آن تمام پرستاران شهرستان تالش است که با روش نمونه گيري «دربستي» انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه هاي «معنا در زندگي»، «بهزيستي معنوي» و «رضايت زناشويي» استفاده شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري «رگرسيون چندگانة استاندارد» و «رگرسيون سلسله مراتبي» تحليل گرديد. نتايج نشان داد که متغيرهاي بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و معنا در زندگي به خوبي مي توانند رضايت زناشويي پرستاران را پيش بيني كنند. همچنين معلوم شد با كنترل اثر متغيرهاي جنسيت و سن پرستاران،  هر سه متغير مذكور با توان بالايي قادر به پيش بيني رضايت زناشويي هستند. با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد مي شود متخصصان سلامت روان و مشاوران خانواده براي بهبود رضايت زناشويي پرستاران، بر نقش بهزيستي معنوي و معنا در زندگي توجه کنند.


کليدواژه ها: بهزيستي معنوي، معنا در زندگي، رضايت زناشويي، پرستاران.