فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه بين پايبندي مذهبي و بخشش با كيفيت روابط زوجين و خانواده همسر در زنان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395


سيمين قاسمي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه اصفهان                                        Ghasemi.s77@gmail.com


عذرا اعتمادي / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                   etemadiozra@yahoo.com


دريافت: 25/6/1393 ـ پذيرش: 10/12/1393چکيده


هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين پايبندي مذهبي و بخشش با کيفيت روابط زوجين و خانواده همسر در زنان بود. اين پژوهش از نوع همبستگي بود و 372 زن مسلمان، که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، به مقياس پايبندي مذهبي، پرسش نامه بخشش و پرسش نامه کيفيت روابط زوجين و خانواده همسر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که روابط مطلوب زوجين و خانواده همسر، با پايبندي مذهبي و بخشش همبستگي مثبت و با ناپايبندي مذهبي و دوسوگرايي مذهبي همبستگي منفي دارد، همچنين روابط نامطلوب زوجين و خانواده همسر، با ناپايبندي مذهبي و دوسوگرايي مذهبي همبستگي مثبت و با پايبندي مذهبي و بخشش همبستگي منفي (01/0 >P) دارد. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه پايبندي مذهبي و بخشش توانايي پيش بيني کيفيت روابط زوجين خانواده همسر را دارا هستند. براساس نتايج پايبندي مذهبي و بخشش مي توانند روابط خانوادگي بهتر و شاداب تري را به همراه داشته باشند و در حفظ و پايداري روابط زوجين و خانواده همسر نقش بسزايي ايفا کنند.


کليدواژه ها: پايبندي مذهبي، بخشش، زوجين، خانواده همسر.