فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره با طلاق

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395


محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                 mohammad358z@yahoo.com


رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


دريافت: 5/3/1392 ـ پذيرش: 20/8/1392چکيده


هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره با طلاق است. نمونه پژوهش، شامل 262 زن و مرد متقاضي طلاق در شهر کرمانشاه است که در اسفند ماه 1391 با روش نمونه گيري در دسترس، به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 70 سؤالي جهت گيري مذهبي، مقياس تک گويه اي تماشاي ماهواره و پرسش نامه 16 سؤالي طلاق است. پژوهش کمي از نوع همبستگي است. داده ها براساس ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون دو متغيره تحليل شد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که بين جهت گيري مذهبي با طلاق رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين، بين تماشاي ماهواره با طلاق، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره، مي توانند 13 درصد از واريانس طلاق را تبيين نمايد. بر اين اساس، ضعف پايبندي به مذهب و تماشاي ماهواره موجب تشديد تعارضات زناشويي مي گردد و احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد. يافته هاي مذکور همسو با بسياري از پژوهش هاي داخلي و خارجي و براساس آموزه هاي اسلامي است.


کليدواژه ها: مذهب، ماهواره، طلاق، تعارضات زناشويي.