فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي مراحل تحول مؤلفه عاطفي ايمان به خدا در كودكي و نوجواني

سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاییز 1395


مجتبي حيدري/ دانشجوي دکتري روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره mojtabaheidari50@yahoo.com


علي عسگري/ استاديار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب                                                a.asgari8853@gmail.com


محمود نوذري/ استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                            mnowzari@rihu.ac.ir


سيدمحمدرضا موسوي نسب/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         smrmn1346@gmail.com


دريافت: 19/12/1394 ـ پذيرش: 13/5/1395چکيده


اين پژوهش، با هدف بررسي مراحل تحول مؤلفه عاطفي ايمان به خدا در کودکان و نوجوانان، با روش مقطعي انجام شده است. 198 دانش آموز دختر و پسر 7 الي 17 ساله شهر قم، به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش بر پايه روش باليني و از طريق مصاحبه انفرادي نيمه ساخت يافته گردآوري و توسط پنج کارشناس نمره گذاري شدند. داده ها با روش تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که با افزايش سن، سطح عاطفه ايماني نيز افزايش و دگرگوني مي يابد. همچنين بر پايه نتايج به دست آمده، روند تحول مؤلفه عاطفي ايمان به خدا در کودکان و نوجوانان داراي مراحل ذيل است: احساس خدا، به عنوان موجودي مهربان، درد دل کردن با خدا، داشتن رابطه نزديک و صميمانه با خدا، داشتن حس شکرگزاري يا شرمندگي در مقابل خدا. همچنين، مقايسه نمرات دختران و پسران بيانگر تفاوت معنادار دو جنس در اين مؤلفه، و بالاتر بودن نمره دختران نسبت به پسران است.


کليدواژه ها: مرحله، تحول، ايمان به خدا، مؤلفه عاطفي ايمان، کودکي و نوجواني.