فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزش صبر بر سه فضيلت «شجاعت»، «عدالت» و «ميانه روي»


سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395سميرا مقصودي مديح/ کارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه علامه طباطبائي


فريده حسين ثابت/ استاديار روان شناسي دانشگاه علامه طباطبائي              farideh_hosseinsabet@yahoo.com


دريافت: 5/2/1394 ـ پذيرش: 21/7/1394چکيده


هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش صبر بر فضيلت «شجاعت»، «عدالت» و «ميانه روي» در زنان سرپرست خانوار است. جامعة آماري تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان جيرفت در سال1392 است. نمونه شامل 20 تن از زنان سرپرست خانوار بهزيستي است که در مقياس صبر، کمترين نمره را کسب کردند و به طور تصادفي، در دو گروه «آزمايش» و «کنترل» جايگزين شدند. گروه «آزمايش» طي هشت جلسه، تحت آموزش صبر قرار گرفتند. براي ارزيابي توانمندي هاي شخصيت، از مقياس «ارزش‏هاي فعال در عمل» استفاده شد. در اين پژوهش، براي توصيف داده‏ها، از ميانگين و انحراف استاندارد و براي آزمون فرضيه‏ها از تحليل «کوواريانس» استفاده گرديد. همچنين براي بررسي پايداري اثربخشي دورة پيگيري از آزمون «t وابسته» استفاده شد. يافته‏ها اثربخشي آموزش صبر بر توانمندي هاي شخصيت (فضايل شجاعت، ميانه روي و عدالت) را تأييد مي‏کند و اين تأثير در پيگيري دو ماهه مشهود بود.


کليد واژه ها: آموزش صبر، توانمندي هاي شخصيت، زنان سرپرست خانوار.