فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي كارآمدي آمورش صبر بر سخت رويي روان شناختي


سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395


حسنعلي ويس كرمي/ استاديار روان شناسي تربيتي دانشگاه لرستان


فيروزه غضنفري/ استاديار روان شناسي دانشگاه لرستان


طاهره رحيمي پور/ دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                   t.rahimipour@gmail.com


دريافت: 10/3/1393 ـ پذيرش: 21/7/1393چکيده


مطالعة حاضر يک پژوهش تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسي کارآمدي آموزش صبر بر ميزان سخت رويي روان شناختي افراد صورت گرفته است. جامعة آماري اين پژوهش تمامي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانة شهر اصفهان در سال تحصيلي 1392- 1393 هستند. نمونة آماري شامل 30 تن از اين دانش آموزان است که به روش نمونه گيري خوشه اي  تصادفي چندمرحله اي انتخاب شده و به  صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفته اند. آموزش صبر به عنوان مداخله، به مدت 11 جلسه در گروه آزمايش اجرا شد، اما گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد. ابزار اندازه گيري پژوهش شامل مقياس «صبر» حسين ثابت و پرسش نامة  «سخت رويي» کوباسا بوده است. داده هاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس و به وسيلة نرم افزار SPSS تجزيه  و تحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه آموزش صبر به شيوة گروهي در سطح معناداري (05/0p<) در افزايش سخت رويي دانش آموزان مؤثر است.


کليد واژ ه ها: آموزش صبر، سخت رويي، صبر.