فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي و صفت اخلاقي حسادت


سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395


عباسعلي هراتيان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       a.haratiyan@gmail.com


سيدعباس ساطوريان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


                                                                                                                                sabbas61@gmail.com


جواد تركاشوند/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره torkashj@yhaoo.com


محمدرضا احمدي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.r.Ahmadi313@Gmail.com


دريافت: 10/3/1394 ـ پذيرش: 28/7/1394چکيده


هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة بين روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي و حسادت است. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و جامعة آماري آن تمام دانشجويان دانشگاه «آزاد اسلامي» واحد خمين هستند که از اين جامعه، تعداد 384 تن به روش «نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي» انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي روان بنه هاي ناسازگار اوليه، پنج عاملي شخصيتي و مقياس اسلامي حسادت پاسخ گفتند. داده ها به روش «ضريب همبستگي پيرسون» و «رگرسيون گام به گام» تجزيه و تحليل شد. نتايج نشانگر رابطة مثبت و معنادار همة حوزه هاي روان بنه هاي ناسازگار اوليه و زيرمقياس روان آزردگي و رابطة  منفي و معنادار زيرمقياس هاي برون گرايي، تجربه پذيري، موافق بودن و وظيفه شناسي با حسادت است. همچنين نمرة موافق بودن، بريدگي و طرد، وظيفه شناسي، و محدوديت هاي مختل، توانايي تبيين بخش معناداري از واريانس حسادت را دارند. نتايج پژوهش گوياي اهميت توجه والدين به نظام تربيتي فرزندان و تمرکز درمانگران و مشاوران اخلاقي بر زيربناهاي عميق اين صفت اخلاقي است.


کليدواژه ها: طرح واره، روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي، حسادت.