فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه جهت گيري ديني با هوش هيجاني و سلامت روان


سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395


علي اوسط کريمي/ کارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اراک، گروه روانشناسي، اراک، ايران


                                                                                                                     moshaverehqom@gmail.com


رحيم نارويي نصرتي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره rnarooei@yahoo.com


محمدرضا احمدي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


دريافت: 22/10/1394 ـ پذيرش: 19/4/1395چکيده


هدف اين پژوهش، شناسايي رابطه بين جهت گيري ديني با هوش هيجاني و سلامت روان مي باشد. بدين منظور، به روش توصيفي – همبستگي، نمونه اي شامل 297 نفر (134 دختر و 163 پسر) با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي، از ميان دانش آموزان استعدادهاي درخشان دورة دبيرستان شهرستان قم در سال تحصيلي 1394-1393 انتخاب شد. داده ها از طريق پرسش نامه هاي جهت گيري ديني، هوش هيجاني و سلامت روان (GHQ-28) جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS، ضريب همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که جهت گيري ديني، با هوش هيجاني و سلامت روان رابطة مستقيم و معنا داري دارد؛ با افزايش ميزان جهت گيري ديني، ميزان هوش هيجاني و سلامت روان افزايش مي يابد. همچنين هوش هيجاني، با سلامت روان رابطة مستقيم و معنادار دارد؛ با افزايش ميزان هوش هيجاني، سلامت روان نيز افزايش مي يابد. با توجه به جنسيت نيز اين نتايج تأييد شد. اين يافته ها نشان مي دهد که با تقويت جهت گيري ديني، مي توان هوش هيجاني بالا و سلامت روان بيشتري براي افراد جامعه فراهم نمود.


کليدواژه ها: جهت گيري ديني، هوش هيجاني، سلامت روان.