فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزه هاي فضايل اخلاقي دين محور بر بهبود شكل گيري هويت ديني نوجوانان


سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، زمستان 1395


شهناز خالقي پور / استاديارگروه روان شناسي، واحد نايين، دانشگاه آزاد اسلامي ، اصفهان، ايران    shkhaleghipour@yahoo.com


دريافت: 22/2/1394 ـ پذيرش: 10/7/1394چکيده


اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزه هاي فضايل اخلاقي دين محور، بر بهبود شکل گيري هويت ديني نوجوانان انجام گرفت. روش مطالعه نيمه تجربي، از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 14-17 ساله، که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفري آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه هويت ديني استفاده شد. گروه آزمايش، تحت مداخله آموزه هاي فضايل اخلاقي قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحليل کواريانس چندمتغيره انجام شد. نتايج نشان داد آموزه هاي فضايل اخلاقي بر بهبود شکل گيري هويت ديني منع شده، زودرس، آشفته و موفق مؤثر بود، ولي بر هويت ديني کليشه اي اثربخش نبود. آموزه هاي اخلاقي مبتني بر دين، مي تواند آگاهي و تعهد به ارزش هاي بنيادين ديني را افزايش داده، بر شکل گيري هويت ديني موفق تأثيرگذار باشد.


کليدواژه ها: نوجوان، هويت ديني، اخلاق، دين.