فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي اثربخشي معنويت درماني بر اضطراب مرگ سالمندان مقيم خانه سالمندان


سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، زمستان 1395


افسانه سرتيپ زاده / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان                                      afsane.sartipzade@yahoo.com


مهناز علي اکبري دهكردي / دانشيار دانشگاه پيام نور


سيده راضيه طبائيان / استاديار دانشگاه اصفهان


دريافت: 11/10/1393 ـ پذيرش: 17/3/1394چکيده


اين پژوهش به بررسي تأثير معنويت درماني بر اضطراب مرگ سالمندان مي پردازد. روش اين مطالعه «نيمه آزمايشي» و با طرح «پيش آزمون، پس آزمون– پيگيري» با گروه کنترل است. جامعة آماري اين پژوهش تمام سالمندان مقيم خانة سالمندان هستند. از بين سالمنداني که در مقياس اضطراب مرگ نمرة بالاي 7 کسب نمودند،20 نفر به صورت تصادفي در دو گروه 10 نفري آزمايشي و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي مداخلة مبتني بر رويکرد معنويت درماني را دريافت كردند. سپس پرسش نامة «اضطراب مرگ» در مراحل پس آزمون و پيگيري توسط نمونة پژوهش  شده تکميل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با روش «تحليل واريانس» با اندازه گيري هاي مکرر انجام شد. يافته ها حاكي از آن است كه معنويت درماني به شيوة گروهي موجب اختلاف بارز در ميانگين نمرات گروه آزمايش در مراحل پس آزمون و پيگيري نسبت به مرحلة پيش آزمون مي گردد و در کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر بوده است. نتيجه آنكه معنويت درماني روش مناسبي براي کاهش اضطراب مرگ سالمندان است.


کليدواژه ها: سالمند، اضطراب مرگ، معنويت درماني.