فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

كارآمدي آموزش معنويت مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر ارتقاي سرماية روان شناختي و مؤلفه هاي آن (خودكارآمدي، اميدواري، تاب آ وري، و خوش بيني) در دانشجويان


سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، زمستان 1395محمد خالديان / مربي گروه روان شناسي باليني دانشگاه پيام نور، تهران، ايران


زهرا کرمي باغطيفوني / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه پيا م نور، تهران، ايران       karami1388zahra@gmail.com 


دريافت: 10/4/1395 ـ پذيرش: 5/9/1395چکيده


اين پژوهش، با هدف بررسي کارآمدي آموزش معنويت مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر ارتقاي سرماية روان شناختي و مؤلفه هاي آن (خودکارآمدي، اميدواري، تاب آوري و خوش بيني) در دانشجويان انجام شد. روش پژوهش از نوع «نيمه آزمايشي» با دو گروه آزمايش و کنترل بود. جامعة پژوهش تمام دانشجويان دانشگاه پيام  نور واحد ديواندره در سال تحصيلي 93-94 هستند. در اين پژوهش، 30 دانشجو با «نمونه گيري تصادفي در دسترس» به  عنوان حجم نمونة تحقيق انتخاب شدند. نمونة آماري گروه «آزمايش» 15 تن از دانشجوياني بودند که در جلسات معنويت درماني به صورت داوطلب شرکت کردند. نمونة آماري گروه «کنترل» 15 تن از دانشجوياني بودند که در جلسات آموزشي معنويت شرکت نکردند و از بين دانشجويان دانشگاه به صورت «تصادفي در دسترس» انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از مقياس «سرماية روان شناختي» (PCQ) استفاده شد و براي تحليل آماري داده ها، از تحليل کوواريانس استفاده گرديد. يافته ها نشان داد معنويت درماني با تأکيد بر آموزه هاي دين مبين اسلام به  گونه اي معنا داري در ارتقاي ميزان سرماية روان شناختي و مؤلفه هاي آن در دانشجويان مؤثر است.


کليدواژه ها: معنويت درماني، سرماية روان شناختي، تاب آوري، خودکارآمدي، خوش بيني، اميدواري.