فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تفاوت هاي تبيين رفتار انسان در قلمرو پارادايم اسلامي در مقايسه با ساير رويكردهاي روان شناختي

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396


محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       m.r.Ahmadi313@Gmail.com


دريافت: 15/2/1395 ـ پذيرش: 1/7/1395چکيده


اين پژوهش، با هدف بيان تفاوت هاي تبيين رفتار انسان در پاراديم اسلامي، در مقايسه با ساير رويکردهاي روان شناختي انجام شده است. يافته هاي اوليه، با مراجعه به آيات و روايات و منابع روان شناختي، نشان داد كه روان شناسان به دنبال کشف قواعد حاکم بر سازمان رواني انسان بوده اند؛ ولي هر يک با پيش فرض هاي هستي شناختي، انسان شناختي، ارزش شناختي، شناخت شناسي و روش شناختي خود، به بررسي رفتار انسان پرداخته اند. به همين دليل، پيروان پارادايم هاي مختلف حتي افراد درون يک پارادايم، نقطه نظرات متفاوت و گاهي متعارض نسبت به يک موضوع ارائه کرده اند. اين واقعيت نشان مي دهد راه يابي روان شناس، به گزاره هاي علمي دربارة رفتار، کاملاً رنگ پارادايمي دارد. ميزان مطابقت گزاره علمي يا يافته روان شناس درباره موضوع بررسي، به ميزان مطابقت مؤلفه هاي پارادايمي او با واقع بستگي دارد. به همين دليل، تبيين رفتار انسان در چارچوب پارادايم اسلامي مي تواند: 1. با يافته هاي روان شناختي متفاوت باشد؛ 2. يافته هاي روان شناختي در چارچوب پارادايم اسلامي، از صحت بيشتري برخوردار باشد؛ زيرا اين پارادايم مبتني بر منابع وحياني مي باشد.


کليدواژ ه ها: رفتار انسان، پارادايم اسلامي، روان شناسي اسلامي.