فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسة عملكرد خانواده از ديدگاه قرآن (آية 21 سوره روم) در ميان زنان متقاضي طلاق و زنان غيرمتقاضي شهر اراك

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396


الهه سليمي / کارشناس ارشد مشاورة خانواده دانشگاه علامه طباطبائي، ايران                             e_salimi84@yahhoo.com


محمد كلانتركوشه / استاديار گروه مشاورة دانشگاه علامه طباطبائي، ايران


محمود گلزاري / دانشيار گروه روان شناسي باليني دانشگاه علامه طباطبائي، ايران            mahmoud.golzari@gmail.com


دريافت: 27/12/1393 ـ پذيرش: 10/5/1394چکيده


هدف اين پژوهش، شناسايي وضعيت هويت معنوي ادراک شده، در اوايل بزرگسالي ميان دانشجويان مسلمان ايراني است. بدين منظور، از طريق روش نمونه گيري نظري، 20 دانشجوي 18 تا 29 سال از دانشگاه تهران انتخاب، و به صورت انفرادي، مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها، به  وسيلة مصاحبه عميق و مبتني بر طرح کيفي نظريه زمينه اي انجام شده است. نتايج نشان داد که مي توان وضعيت هويت معنوي، در اوايل بزرگسالي را به پنج مقوله انتخابي تقسيم کرد: هسته هاي شناختي معنويت (اعتقاد به قدرت متعالي، هدفمندي هستي، جبران اعمال، فطرت، دين)؛ رابطة متعالي با عناصر (تعالي رابطه اي با خدا، ائمه، ديگران، خود، طبيعت)؛ رفتار اخلاقي- ارزشي؛ محاسبه و رسالت؛ سنن ديني. با توجه به داده ها، مي توان گفت: هويت معنوي نوعي برقراري ارتباط آگاهانه يا ناآگاهانه با جهان هستي، مبتني بر هسته هاي شناختي متعالي شکل گرفته در ذهن است که منجر به انتخاب پويا و عامل رفتار اخلاقي ارزشمند، هدفمندي حيات و تعهد به سنن ديني مي شود.


کليدواژه ها: هويت معنوي، اوايل بزرگسالي، نظريه زمينه اي.