فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي مدل پيشنهادي رابطة دلبستگي به خدا و رضايت زناشويي با ميانجي گري معنويت زناشويي و بهزيستي معنوي در كاركنان زن اداره هاي دولتي شهر اهواز

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396


عباس امان  الهي / استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز                         abas_amanelahi@yahoo.com


مريم حيدريان / کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز


يوسفعلي عطاري / استاد گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز


دريافت: 25/8/1393 ـ پذيرش: 2/2/1394چکيده


هدف اين پژوهش، بررسي مدل پيشنهادي رابطة بين دلبستگي به خدا و رضايت زناشويي، با ميانجي گري معنويت زناشويي و بهزيستي معنوي در ميان زنان متأهل شاغل در اداره هاي دولتي شهرستان اهواز بود. اعتباريابي ابزار پژوهش، بر روي نمونة 103 نفري انجام شد. نمونه اصلي شامل 193 نفر بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامة دلبستگي به خدا پرسش نامة رضايت زناشويي، پرسش نامة معنويت زناشويي پرسش نامة بهزيستي معنوي بود. ارزيابي مدل فرضي با استفاده از روش تحليل مسير انجام گرفت. آزمون مدل در نمونه، برازندگي مناسبي داشت. نتايج نشان داد که بين متغيرهاي دلبستگي به خدا و معنويت زناشويي، دلبستگي به خدا و بهزيستي معنوي، معنويت زناشويي و رضايت زناشويي و بهزيستي معنوي و رضايت زناشويي، رابطة مستقيم مثبت معنادار وجود دارد. همچنين متغير دلبستگي به خدا از طريق معنويت زناشويي و بهزيستي معنوي با رضايت زناشويي رابطه دارد.


كليدواژه ها: دلبستگي به خدا، رضايت زناشويي، معنويت زناشويي، بهزيستي معنوي.