فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش جهت گيري مذهبي و صفات شخصيت در پيش بيني نشانه هاي اختلال شخصيت دستة «ب»

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396


حسين نقدي / هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران   Hosein.naghdi@yahoo.com


حسن يعقوبي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران           yaghoubi.hassan@yahoo.com


رحيم يوسفي / دانشيار روان شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران                              yousefi@azaruniv.edu


دريافت: 9/9/1393 ـ پذيرش: 10/2/1394چکيده


هدف پژوهش حاضر بررسي نقش جهت گيري مذهبي و صفات شخصيت در پيش بيني نشانه هاي اختلال شخصيت دستة «ب» بود. براي اين منظور، تعداد 290 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و به وسيلة پرسش نامه «ميلون-3»، پرسش نامة کوتاه «شخصيت نئو»، و «مقياس جهت گيري مذهبي» ارزيابي شدند. داده ها با استفاده از روش «تحليل رگرسيون چندگانه» تحليل شد. نتايج نشان داد عامل روي آوري به مذهب با اختلالات شخصيت به صورت مثبت همبسته است و توانست نشانه هاي اختلال شخصيت نمايشي، ضداجتماعي و مرزي را پيش بيني كند. همچنين صفات شخصيت تجربه پذيري، توافق  جويي، برون گرايي و روان نژندي با اختلالات شخصيت به صورت متفاوت همبسته بود و توانست نشانه هاي آنها را پيش بيني كند. جهت  گيري مذهبي و صفات شخصيت با اختلالات شخصيت مرتبط است و مي تواند نشانه هاي اختلال شخصيت را پيش  بيني نمايد.


كليدواژه ها: جهت گيري مذهبي، صفات شخصيت، اختلالات شخصيت دستة «ب».