فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي نقش تبيين كنندگي سبك هاي هويت و اعتقادات ديني در سازه خردورزي

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396


رسول كردنقابي / دانشيار گروه  روان شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان                         rkordnoghabi@gmail.com


صفدر نبي زاده / كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سينا همدان                 nabizadeh.safdar@yahoo.com


فاطمه حدادي / كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سينا همدان


دريافت: 8/8/1393 ـ پذيرش: 20/1/1394چکيده180


هدف پژوهش، بررسي نقش تبيين کنندگي سبک هاي هويتي و اعتقادات ديني در سازة خردورزي است. روش پژوهش «توصيفي»از نوع «همبستگي» است. جامعه آماري، 200 نفر افراد شاغل بخش خصوصي و دولتي همدان با ميانگين سني 37 سال مي باشد. ابزار پژوهش، مقياس «سنجش اعتقادات ديني»، آزمون «سبک هاي هويتي» و «مقياس سه بعدي خردورزي» مي باشند. يافته ها نشان مي دهد سبک هاي هويت 8 درصد واريانس خردورزي را تبيين مي کنند. از ابعاد خرد، بعد شناختي با سبک اطلاعات جمعي، و بعد تأملي با سبک هاي هويتي هنجاري و اطلاعات جمعي و بعد مشارکت ديني داراي ارتباطي معنادار است. بعد عاطفي با سبک هويتي اطلاعات جمعي و با هر سه مؤلفة اعتقادات ديني، يعني مشارکت ديني، پايبندي، و مسائل شرعي ارتباط معناداري دارد. در مجموع، از بين سبک هاي هويتي، افراد داراي سبک هويت اطلاعات جمعي که اطلاعات را فعالانه و منتقدانه بررسي مي كنند و بيشتر در جستجوي درک معناي واقعي زندگي هستند، با سازة خردورزي داراي ارتباطي معناداري هستند. ابعاد اعتقادات ديني با بعد عاطفي خرد، نظير درک احساسات، همدلي و کمک به ديگران ، رابطة مثبت نشان داد.


کليد واژه ها: خردورزي، سبک هاي هويتي، اعتقادات ديني.