فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي محاسبه نفس بر تعهد اخلاقي و خودكنترلي دانش‌آموزان دختر

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


*کريم سواري / دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي دانشگاه پيام‌نور                                                               K_Sevari@pnu.ac.ir


رسول عبدي‌پور / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز


دريافت: 26/12/1393- پذيرش: 28/05/1394چکيده


اين پژوهش، به منظور بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي محاسبه نفس بر تعهد اخلاقي و خودکنترلي دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يک اهواز، در سال تحصيلي 94- 1393 انجام گرفت. نمونه آماري، شامل 40 نفر از دانش‌آموزان دختر (20 نفر گروه آزمايش و 20 نفر گروه گواه) بود که به صورت تصادفي ساده از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌هاي تعهد اخلاقي و پرسش‌نامه خودکنترلي سواري بوده است. روش پژوهش، نيمه‌آزمايشي از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمايش 9 جلسه 90 دقيقه‌اي (هر هفته يک جلسه)، برنامة آموزشي مهارت‌هاي محاسبه نفس دريافت نمود. نتايج آزمون کوواريانس چندمتغيري و تک‌متغيري نشان داد که آموزش مهارت‌هاي محاسبه نفس، بر تعهد اخلاقي و خودکنترلي دانش‌آموزان مؤثر است. سطح معنا‌داري در اين پژوهش 05/0α= مي‌باشد.


کليدواژه‌ها: محاسبه نفس، تعهد اخلاقي، خودکنترلي.