فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي با رويكرد اسلامي بر افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات رواني مزمن

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


*رسول سليماني نجف‌آبادي / کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه اصفهان                          soleimany.r@gmail.com


عليرضا چوبگين / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه رازي کرمانشاه                 choobginmahmood@gmail.com


مريم قادري نجف‌آبادي / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان  ghaderimesbah@yahoo.com


محبوبه حدادي / کارشناس روان‌شناسي عمومي دانشگاه پيام‌نور واحد بهارستان اصفهان                rasol_soleimani@yahoo.com


دريافت: 06/01/1394- پذيرش: 22/06/1394چکيده


هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمن است. روش پژوهش نیمة آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعة آماری بیماران زن مراجعه‌کننده به مرکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان «پرستو» شهرستان نجف‌آباد هستند که از زمستان 1392 در این مرکز بستری شده بودند. تعداد 24 نفر زن، به روش نمونه‌گیری در دسترس، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس از کنترل نمرات پیش‌آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلة پس‌آزمون وجود دارد (01/0> P). با توجه به نتایج پژوهش، آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن مؤثر است و می‌تواند به‌عنوان یک مداخلة درمانی مناسب در کنار درمان دارویی این بیماران به کارگرفته شود.


کلید‌واژه‌ها: مهارت‌های زندگی، رویکرد اسلامی، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات روانی مزمن.