فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي خوش‌بيني و تبيين جايگاه آن در استحكام خانواده

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


منيره شريفي / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                              sharifi9021@yahoo.com


اعظم پرچم / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                                 a.parcham88@yahoo.com


مريم‌السادات فاتحي‌زاده / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                  fatehizadeh@gmail.com


دريافت: 23/09/1393- پذيرش: 10/03/1394چکيده


امروزه علي‌رغم پيشرفت‌هاي سريع علم و فناوري و امکانات رفاهي، خانواده‌ها دچار تزلزل شده‌اند. آنها نگرش صحيحي نسبت به حوادث و رفتارهاي اطرافيان خود ندارند و با نگرش بدبينانه، به ارزيابي مسائل و مشکلات مي‌پردازند. يکي از عواملي که مي‌تواند در استحکام‌بخشي خانواده مؤثر باشد، خوش‌بيني است. اين پژوهش ضمن مرور برخي پژوهش‌هاي روان‌شناسي و مراجعه به منابع اسلامي، به بررسي خوش‌بيني و ابعاد و مؤلفه‌هاي آن پرداخته، نقش آن را در استحکام خانواده تبيين نموده، و متغيرهاي مرتبط با خوش‌بيني در استحکام خانواده را بررسي کرده است. نتايج پژوهش حاکي از اين است که خوش‌بيني بر مبناي توجه به جنبه‌هاي مثبت زندگي، ارائه تفسيرهاي صحيح از رفتار ديگران و انتظار نتايج خوشايند، بر پايه توجه و تفسيرهاي مثبت مبتني است. اين طرز تفكر در ديدگاه اسلامي، حول محور توحيد مي‌گردد.


کليدواژه‌ها: خوش‌بيني، استحکام خانواده، روان‌شناسي، اسلام.