فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة ساده و چندگانة باورهاي مذهبي، سخت‌رويي روان‌شناختي و حمايت اجتماعي ادراك شده با رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكروزيس

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


صفورا سالمي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز                                     s_salemi85@yahoo.com


عليرضا رشيدي / استاديار گروه مشاورة دانشگاه رازي


عادله زهتاب نجفي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه امام رضا†


سيده‌افروز سيدموسوي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه امام رضا†


دريافت: 15/10/1393- پذيرش: 10/03/1393



چکيده


هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطة ساده و چندگانة متغيرهاي باورهاي مذهبي، سخت‌رويي روان‌شناختي و حمايت اجتماعي ادراک‌شده با رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به «مولتيپل اسکروزيس» شهر تهران است. نمونة پژوهش شامل 100 بيمار مبتلا به مولتيپل اسکروزيس است که به طور در دسترس انتخاب گرديدند. در اين پژوهش، از چهار پرسش‌نامة دين‌داري، سخت‌رويي روان‌شناختي، مقياس چندوجهي حمايت اجتماعي ادراک‌شده، و پرسش‌نامة رشد پس از سانحه استفاده گرديد. به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، از ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندمتغيري استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که مي‌توان رشد پس از سانحه را بر اساس متغيرهاي باورهاي مذهبي، سخت‌رويي روان‌شناختي و حمايت اجتماعي ادراک‌شده پيش‌بيني نمود.


کليدواژه‌ها: رشد پس از سانحه، باورهاي مذهبي، سخت‌رويي روان‌شناختي، حمايت اجتماعي ادراک شده.