فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه اضطراب مرگ، احساس تنهايي و دلبستگي به خدا، در بين بيماران سرطاني، بيماران قلبي و افراد سالم

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


عادل زاهد بابلان / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه محقق اردبيلي                                                          zahed@uma.ac.ir


شيدا برقي / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي


دريافت: 17/09/1393- پذيرش: 05/03/1394چکيده


اين پژوهش ﺑا هدف مقایسه اﺿـﻄﺮاب ﻣﺮگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، قلبی و افراد سالم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه آماری شامل 612 بیمار سرطانی، 210 بیمار قلبی و 40 نفر افراد سالم بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های اضطراب مرگ تمپلر، احساس تنهایی UCLA و دلبستگی به خدا اثر بک و مک‌دونالد استفاده شد. آماره‌های مربوط به سه تحلیل واریانس تک‌‌متغیری، پس از تصحیح بنفرونی نشان داد كه تفاوت میانگین هر سه متغیر در بین سه گروه معنی‌دار است. نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد، میانگین نمرات احساس تنهایی در بیماران سرطانی به گونه معنی‌دار بالاتر از بیماران قلبی و افراد سالم است. اما میانگین نمره دلبستگی به خدا، در بیماران سرطانی و قلبی بالاتر از افراد سالم است. همچنين میانگین نمره اضطراب مرگ بیماران سرطانی، به گونه معنی‌داری بالاتر از بیماران قلبی و افراد سالم است.


کلیدواژه‌ها: احساس تنهایی، اضطراب مرگ، دلبستگی به خدا، سرطان، بیماری قلبی.