فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني با تنظيم هيجان شناختي در زنان باردار

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396


بنت‌الهدي محمدي کنجاني/ کارشناس ارشد روان‌شناسي پژوهشکده علوم شناختي تهران     bentolhoda_mohammadi@yahoo.com


محمدعلي مظاهري/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي


محمود حيدري/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي                                         mahmoodhaidari@yahoo.com


عليرضا مرادي/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه خوارزمي


دريافت: 21/10/1393- پذيرش: 05/04/1394چکيده


اين پژوهش با هدف ارزیابی رابطة هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با تنظیم هیجان‌شناختی در زنان باردار شهر تهران اجرا گردید. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. اين پژوهش با استفاده از نمونة در دسترس انجام گرفته و400 تن از زنان باردار پرسش‌نامة «تنظيم هيجان‌شناختی»، پرسش‌نامة «خود گزارش‌دهی هوش معنوی کینگ» و پرسش‌نامة «عمل به باورهای دینی» را تكميل كردند. يافته‌هاي حاكي از اين است كه بین تنظیم هیجان‌شناختی با هوش معنوی و عمل به باورهای دینی و مؤلفه‌هایشان همبستگی مثبت معناداري وجود دارد. عمل به باورهای دینی و هوش معنوی بالاتر پیش‌بینی‌کنندة تنظيم هيجان‌شناختی کارآمدتری است. از میان مؤلفه‌های هوش معنوی، معناسازی شخصی و در بین مؤلفه‌های عمل به باورهای دینی، عمل به واجبات و دوری از محرمات پیش‌بینی‌کننده‌های معتبر تنظیم هیجان‌شناختی هستند. همچنین میان هوش معنوی و عمل به باورهای دینی در زنان باردار رابطة مثبت معناداري وجود دارد.


کلیدواژه‌ها: تنظيم هيجان شناختي، هوش معنوی، عمل به باورهای دینی، زنان باردار.