فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي معنادرماني؛ با رويكردي ديني بر عزت نفس و شادكامي و تاب آوري نوجوانان دختر

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، پاييز 1396
زهرا سروريان / کارشناس ارشد روان شناسي عمومي،  دانشگاه پيام نور تهران                 z.sarvarian@yahoo.com


محمداحسان تقي زاده / دانشيار روان شناسي دانشگاه پيام نور تهران


حميدرضا سروريان / دانشيار دانشگاه حضرت معصومه علیه السلام                          sarvarianhr@yahoo.com


دريافت: 22/03/1394- پذيرش: 15/09/1394چکيده


اين پژوهش با هدف مطالعه تأثير معنادرماني، با رويکردي ديني بر عزت نفس و شادکامي و تاب آوري نوجوانان اجرا شد. پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون، شامل يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل بود. جامعة آماري، دانش آموزان دختر دبيرستاني در سال تحصيلي 94-93 بودند. از ميان آنها، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفي، 20 نفر در گروه آزمايش و 20 نفر درگروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش، پرسش نامه هاي عزت نفس کوپراسميت، شادکامي مونش و تاب آوري کونور و ديويدسون بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها، از روش تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که معنادرماني با رويکرد ديني، با تبيين ريشه و حقيقت انسان (مبدأ) و هدف از زندگي انسان (معاد) و ويژگي هاي انسان و معنادار کردن سختي هايي که در مسير هدف وجود دارد، مي تواند موجب عزت نفس و شادکامي  و تاب آوري انسان گردد.


کليدواژه ها: معنادرماني، عزت  نفس، شادکامي، تاب آوري، دين.