فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت خانواده فعلي و عملكرد آن

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، پاييز 1396
محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                mohammad1358z@gmail.com


مسعود جان بزرگي / استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                           janbo@rihu.ac.ir


محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.r.Ahmadi313@Gmail.com


دريافت: 23/01/1394- پذيرش: 19/06/1394چکيده


اين پژوهش، درصدد بررسي رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت خانواده فعلي و عملکرد آن است. نمونه پژوهش شامل 170 نفر از معلمان مدارس شهرستان نورآباد لرستان مي باشد که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 45 سؤالي عملکرد خانواده (FAD) و پرسش نامه 36 سؤالي ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش کمّي از نوع همبستگي است. تحليل داده ها بر  اساس ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون صورت گرفت. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي د هد که بين مقياس ساختار قدرت خانواده اصلي و ساختار قدرت خانواده فعلي، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ساختار قدرت خانواده اصلي، مي تواند حدود 2/16 درصد از واريانس ساختار قدرت خانواده فعلي را تبيين کند. يافته ديگر نشان مي د هد که بين مقياس ساختار قدرت خانواده اصلي، و عملکرد خانواده رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ساختار قدرت خانواده اصلي مي تواند حدود 2/7 درصد از واريانس عملکرد خانواده را تبيين نمايد. بر  اساس يافته هاي پژوهش، اقتدار بيشتر پدر در خانواده، همساني ساختار خانواده را موجب مي شود که تعارضات زناشويي را کاهش داده، عملکرد خانواده را تقويت مي کند. اين پژوهش الگوي ساختار قدرت خانواده را بر  اساس آموزه هاي اسلامي تبيين مي كند.


کليدواژه ها: ساختار قدرت، خانواده، پدر، عملکرد خانواده.