فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

الگوي ساختاري رابطه سرمايه معنوي اسلامي با احساس انرژي در كار و عملكرد

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396فاطمه خادم‌پير / کارشناس ارشد روان‌شناسي صنعتي و سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)                                                                                                                                 fa.khalaj@gmail.comمحسن گل‌پرور / دانشيار گروه روان‌شناسي صنعتي و سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)دريافت: 29/05/1394 - پذيرش: 06/11/1394                                                         drmgolparvar@hotmail.comچکيدهاين پژوهش با هدف بررسي مدل ساختاري رابطه سرمايه معنوي اسلامي، با احساس انرژي در کار و عملکرد شغلي اجرا شد. جامعه آماري پژوهش را کليه کارکنان يک هتل در اصفهان در بهار 1394 بودند که از ميان آنان، 188 نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسش‌نامه سرمايه معنوي اسلامي، پرسش‌نامه احساس انرژي در کار و پرسش‌نامه عملکرد شغلي بودند. داده‌ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و مدل‌يابي معادله ساختاري (SEM) تحليل شد. نتايج نشان داد که احساس انرژي در کار و عملکرد شغلي، با هر چهار مؤلفه سرمايه معنوي اسلامي داراي رابطه مثبت و معنادار (01/0>p) هستند. نتايج مدل‌يابي معادله ساختاري نيز نشان داد که سرمايه معنوي اسلامي، با احساس انرژي در کار و احساس انرژي در کار با عملکرد شغلي داراي رابطه معنادار هستند (01/0p<). همچنين سرمايه معنوي اسلامي از طريق ايجاد احساس انرژي در کار، موجب افزايش عملکرد شغلي مي‌شود. بنابراين، مي‌توان از سرمايه معنوي اسلامي در راستاي افزايش احساس انرژي و عملکرد شغلي افراد در محيط‌هاي کاري ايران استفاده کرد.کليدواژه‌ها: سرمايه معنوي اسلامي، احساس انرژي در کار، عملکرد شغلي.