فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه سبك‌هاي فرزندپروري و نگرش مذهبي والدين با بزهكاري نوجوانان شهر قم سال 1392


سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396سعيده ملکوتي / كارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان saedehmalakoti@yahoo.comنادر منيرپور / استاديار گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم          monirpoor1357@yahoo.comمجيد ضرغام حاجبي / استاديار گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قمدريافت: 04/08/1394 - پذيرش: 19/01/1395چکيدههدف اين پژوهش، مطالعه رابطة سبک‌هاي فرزندپروري ادراک شده و نگرش مذهبي والدين، در پيش‌بيني بزهکاري نوجوانان شهر قم بوده است. نمونه پژوهش شامل 39 نفر از نوجوانان بزهکار (35 پسر و 4 دختر)، و 45 نفر از نوجوانان عادي، شامل (39 نفر پسر غيربزهکار و 6 دختر) از دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي قم بود که از طريق همتا‌سازي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه سبک‌هاي فرزندپروري يانگ و آزمون جهت‌گيري دروني و بيروني آلپورت بود. براي تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها، از همبستگي دو رشته‌اي و رگرسيون لجستيک استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک‌هاي فرزندپروري ادراک شده، نقص/ شرم، خويشتن‌داري/ خودانضباطي ناکافي و تنبيه، از سوي پدر و همچنين، سبک فرزندپروري ادراک‌شدة محروميت عاطفي از سوي مادر، پيش‌بيني‌کنندة بزهکاري در نوجوانان بودند. با اين حال، تأثير جهت‌گيري مذهبي دروني والدين، بر پيش‌بيني بزهکاري نوجوانان تفاوت معناداري مشاهده نشد. علاوه بر اين، نتايج نشان دادند که نگرش مذهبي بيروني والدين، بزهکاري نوجوانان را پيش‌بيني مي‌کند. در نهايت، مي‌توان گفت: سبک‌هاي فرزندپروري ادرک شده از سوي والدين و جهت‌گيري نگرش مذهبي والدين، در پيش‌بيني بزهکاري يا غيربزهکاري نوجوانان مؤثر هستند.کليدواژه‌ها: بزهکاري، سبک‌هاي فرزندپروري، نگرش‌هاي مذهبي والدين.