فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة سبك زندگي اسلامي با بحران هويت و سلامت عمومي در نوجوانان

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396معصومه کفيلي يوسف‌آباد / کارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه الزهراء علیها السلامشيما پژوهي‌نيا / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبائي                    sh.pajouhinia@yahoo.comسيدمحمدحسن فاطمي اردستاني / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشکدة اصول‌الدين تهران      bikaran_hf@yahoo.comمحمود اسلامي / کارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب.دريافت: 02/07/1394 - پذيرش: 09/12/1394چکيدهاين پژوهش با هدف بررسي رابطة سبک زندگي اسلامي با ميزان بحران هويت و سلامت عمومي در نوجوانان شهر تبريز انجام شده است. بدين‌منظور، نمونه‌اي با حجم 200 نفر و به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي، از بين کلية دانش‌آموزان دختر پاية سوم دبيرستان ساکن شهر تبريز در سال 92-93 انتخاب گرديد. براي جمع‌آوري داده‌ها، از پرسش‌نامة سبک زندگي اسلامي کاوياني، پرسش‌نامة سلامت عمومي گلدبرگ و پرسش‌نامة بحران هويت احمدي استفاده شد. داده‌هاي به‌دست‌آمده، با شاخص‌هاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، بين سبک زندگي اسلامي با بحران هويت و وجود نشانگان مرضي، در نوجوانان، رابطة معکوس معنادار وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که سبک زندگي اسلامي، مي‌تواند ميزان بحران هويت و سلامت عمومي را در نوجوانان تبيين کند.کليد‌واژه‌ها: سبک زندگي اسلامي، بحران هويت، سلامت عمومي، نوجوانان.