فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي و صفت اخلاقي حرص

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397جواد ترکاشوند / دانشجوي دکتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره   torkashj@gmail.comمحمد زارعي توپخانه / دانشجوي دکتري روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mohammad1358z@gmail.comعباسعلي هراتيان / دانشجوي دکتري روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                     a.haratiyan@gmail.comمحمدرضا احمدي / استاديار روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.r.Ahmadi313@Gmail.comدريافت: 13/05/1395 - پذيرش: 01/10/1395چکيدههدف اين پژوهش، بررسي رابطة بين روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي و حرص است. اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري آن، کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين بودند. از اين جامعه، تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي انتخاب و به پرسش‌نامه‌هاي روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، پرسش‌نامه پنج عاملي شخصيتي و مقياس اسلامي حرص- قناعت پاسخ گفتند. داده‌ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام‌به‌گام تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که همة حوزه‌هاي روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و زيرمقياس روان‌آزردگي، ارتباط مثبت و معنادار و زيرمقياس‌هاي برون‌گرايي، تجربه‌پذيري، موافق‌بودن و با وجدان‌بودن رابطه‌ منفي و معناداري با حرص دارند. همچنين، زيرمقياس‌هاي بريدگي و طرد، موافق ‌بودن و محدوديت‌هاي مختل، توانايي تبيين بخش معناداري از واريانس حرص را دارند. نتايج پژوهش، گوياي اهميت توجه والدين به نظام تربيتي فرزندان و تمرکز درمانگران و مشاوران اخلاقي بر زيربناهاي عميق اين صفت اخلاقي است.کليدواژه‌ها: طرح‌واره، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي، صفت اخلاقي حرص.