فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني عمل به باورهاي ديني براساس سبك‌هاي مقابله‌اي و خودكارآمدي

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397نسيم محمدي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه محقق اردبيلي                 nassimmohammadi@vatanmail.irزينب بدلپور / کارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبيلي                        zbadalpoor154@gmail.comوحيد نوروززاده / دانشجوي دکتري روان‌شناسي عمومي دانشگاه اروميه         vahid_noroozzadeh@yahoo.comفرزانه ميکائيلي منيع / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه اروميه                      F.micheali.manee@Gmail.comدريافت: 29/06/1394 - پذيرش: 16/12/1394چکيدههدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين عمل به باورهاي ‌ديني، با سبک‌هاي مقابله‌اي و خودکارآمدي در بين زنان متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. کلية زنان متأهل شهر رشت در سال 1394 جامعة آماري اين پژوهش را تشکيل مي‏دادند. از ميان آنها با استفاده از روش نمونه‏گيري در دسترس 200 زن انتخاب شده و به پرسش‌نامة سبک‌هاي مقابله‌اي جالوويس، پرسش‌نامة عمل به باورهاي ديني نيلسون و پرسش‌نامة خودکارآمدي شرز و همکاران پاسخ دادند. پس از جمع‌آوري اطلاعات، نتايج به دست آمده نشان داد که بين سبک‌هاي مقابله‌اي رويارويي، آرام‌کننده و خودکارآمدي با عمل به باورهاي ديني رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و بين سبک‌ مقابله‌اي ‌هيجاني با عمل به باورهاي ‌ديني همبستگي معنادار نشان داده نشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که زنان ‌متأهل، بهتر است با پشتکار، رفتارهاي مذهبي را در خود بالا ببرند تا به هنگام مواجهه با موقعيت‌هاي استرس‌زا، از سبک‌هاي مقابله‌اي رويارويي و آرام‌کننده استفاده کنند و بدين طريق ميزان سلامت ‌رواني خود را افزايش دهند.کليدواژه‌ها: سبک‌هاي مقابله‌اي، باورهاي ديني، زنان متأهل.