فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

طراحي و ارزيابي اثربخشي آموزش آموزه‌هاي ديني ـ روان‌شناختي بر روابط سالم و مهارت‌هاي ارتباطي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397هادی بهرامی‌احسان / استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران

جنان نوین / کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تهران    ‌  janan.novin@gmail.com

سیدمحمدرضا رضازاده / دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران

دريافت: 02/08/1394 ـ پذيرش: 15/10/1395

چکيده

این پژوهش، به هدف شناسايي اثربخشی بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزه‌های دینی – روان‌شناختی بر روابط سالم و مهارت‌های ارتباطی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماري شامل زنان متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهرانی است که حداقل، یک سال و حداکثر پانزده سال از زمان ازدواج آنان گذشته است. نمونه آماري، شامل 36 زن متأهل در منطقه 11 و 12 تهران است که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. از مقیاس مناسبات سالم و مقیاس مهارت‌های ارتباطی استفاده شد. ابتدا، از هر دو گروه پیش‌‌آزمون به عمل آمد، آنگاه، گروه آزمایش طی هفت جلسه دو ساعته، تحت آموزش بسته آموزشی طراحی شده قرار گرفت. پس از پایان آموزش، مجدداً از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. براي مقایسه نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که آموزش بسته آموزشی بر روابط سالم و ابعاد روابط سالم و مهارت‌های ارتباطی، تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها: روابط سالم، مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی، آموزه‌های دینی – روان‌شناختی، زنان متأهل.