فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي معنوي بر احساس تنهايي و حرمت نفسِ دانش‌آموزان پرورشگاهي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397حسن عظيمي‌نژاد / دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه آزاد واحد جامع رودهن     hasanazimi66@yahoo.com 

مسعود کریمی‌فر / کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی     masoudkarimi.psy@gmail.com

احسان دین‌رور / کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

بدرالسادات دانشمند / استاديار برنامه‌ريزي درسي دانشگاه باهنر كرمان      daneshmand@uk.ac.ir

دريافت: 03/06/1394 ـ پذيرش: 28/10/1394

چكيده

«معنویت» به‌عنوان یک عامل مؤثر، نقش مهمی بر سلامت جسم و روان افراد و به‌ویژه نوجوانان ایفا می‌کند. توجه به این متغیر، زمانی که فرد بدون والد و سرپرستی باشد، بیش از گذشته ضرورت می‌یابد. اين پژوهش، با هدف اثربخشی آموزش مؤلفه‌های معنوی، بر احساس تنهایی و حرمت نفس، در نوجوانان پرورشگاهی انجام شد. نمونه پژوهش، 40 نوجوان ساکن در پرورشگاه‌های شهر کرمان بودند که به صورت تصادفي در چهار گروه قرار گرفتند. به دو گروه آزمايشي، مؤلفه‌های معنوی در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای ارائه شد و دو گروه كنترل، برنامه‌اي دريافت نكردند. با توجه به روش آماری، فقط از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل پيش از اجرای برنامه درمانی پیش‌آزمون گرفته شد، اما پس از اجرای برنامة درمانی، هر 4 گروه به پرسش‌نامه‌های احساس تنهایی و حرمت نفس پاسخ دادند. نتايج نشان داد كه آموزش مؤلفه‌های معنوی تأثیر معناداري بر احساس تنهایی نوجوانان داشته است (05/0P<)، اما بر مؤلفه حرمت نفس اثربخش نبوده است. مؤلفه‌های معنوی، با اصلاح و بازسازی و سپس، نوسازی درونی و برونی افراد، زمینه رشد، شکوفایی و رستگاری او فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‌های معنوی، احساس تنهایی، حرمت نفس، نوجوانان پرورشگاهی.