فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي و مقايسة اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس و چندوجهي معنوي ـ مذهبي بر شدت علائم روان‌شناختي (اضطراب، افسردگي، جسماني‌سازي) در بيماران مبتلا به سوء‌هاضمة كنشي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397نیلوفر میکائیلی / دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

نادر حاجلو / دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی    hajloo53@uma.ac.ir

محمد نریمانی / استاد گروه رواشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

سبحان پورنیکدست / دکتری تخصصی گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی    S.pournikdast@gmail.com

دريافت: 04/09/1394 ـ پذيرش: 29/01/1395

چکیده

اين پژوهش با هدف مقایسة اثربخشي درمان چندوجهی لازاروس و چندوجهی معنوی- مذهبی بر شدت علائم روان‌شناختی در بیماران سوء‌هاضمة کنشی طراحی و اجرا گردید. اين پژوهش، تجربی و كاربردي است و با طرح پژوهشي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با كنترل انجام مي‌شود. جامعة پژوهش، بيماران گوارشي منطقة 5 تهران بوده و 54 بيمار به روش نمونه‌گیری در دسترس و با گمارش تصادفی و در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه علائم روان‌شناختی بوده و داده‌ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری چندمتغیری و آزمون‌های تعقیبی بونفرنی و با به‌کارگیری نرم‌افزار  SPSSتجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که درگروه‌های آزمایشی، در هر سه مؤلفة علائم روان‌شناختی، به هنگام ورود به پژوهش و بعد از درمان و در دورة پیگیری، اختلاف معنا‌داری وجود داشته است؛ درحالی‌که در گروه کنترل، از این نظر تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد. همچنین از این لحاظ بين گروه‌هاي درماني، تفاوت معناداري ديده نمي‌شود. بنا بر نتایج یادشده، امکان بهره‌گیری از مداخله‌های پيش‌گفته را در بیماران يادشده فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها: درمان چندوجهی لازاروس، درمان چندوجهی معنوی- مذهبی، سوءهاضمة عملکردی.