فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي نقش تعديل‌كنندة پايبندي مذهبي در رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهاي غيرمنطقي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397عباس‌علي‌ هراتيان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    a.haratiyan@rihu.ac.ir

مسعود جان‌بزرگي / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    psychjan@gmail.com

مژگان آگاه‌هريس / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه پيام‌نور گرمسار     agah.mojgan@yahoo.com

محمدحسن ابويي مهريزي / كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد بهشتي مشهد    

دريافت: 04/04/1394 ـ پذيرش: 10/10/1394

چكيده

اين پژوهش، از نوع همبستگی است و به‌منظور بررسي نقش تعديل‌كنندة پايبندي مذهبي در رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهای غیرمنطقی انجام شده است. جامعة آماري اين پژوهش را متأهلین استان سمنان تشكيل مي‌دهند. از كل جامعة آماري، تعداد 782 نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای به‌عنوان پژوهش انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و آزمون Z فیشر مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج، نقش تعدیل‌کنندگی متغیر پایبندی مذهبی را تأیید كرد؛ بدین‌معنا که پایبندی مذهبی، به شکل معناداری رابطة روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه با باورهای غیرمنطقی را تقویت می‌کند.

كليدواژه‌ها: پايبندي مذهبي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، باورهای غیرمنطقی.