فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي درمان وجودي بر اساس قرآن كريم (با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبائي)؛ بر تغيير مثبت باورهاي وجودي بيماران ام اس

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397پریسا پرن / دکتری مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات    parisa.paran52@gmail.com

مسعود آذربایجانی / دانشیار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    Mazarbayejani110@yahoo.com

علی دلاور / عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

‌دريافت: 30/06/1394 - پذيرش: 14/11/1394

چکیده

اين پژوهش، به‌منظور تعیین اثربخشی درمان وجودی،‌ بر اساس قرآن کریم، بر تغییر مثبت باورهای مبتلایان به ام‌اس ارائه شده است. جامعة آماری این تحقیق، کلیه بیماران ام‌اس تحت پوشش بیمة تأمین اجتماعی بودند. براي بررسی باورهای وجودی مبتلایان به ام‌اس و بررسی اثربخشی درمان استخراجی از قرآن کریم، پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و در اختیار مبتلایان به ام‌اس قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه محقق‌ساخته و پس از طی مراحل تحلیل عاملی، استخراج عوامل تشکیل‌دهنده باورهای وجودی مبتلایان انجام شد که به ترتیب شامل، باورهای وجودی در رابطه با: 1. بودن در جهان معنادار؛ 2. ایمان و حقیقت؛ 3. خودآگاهی و مسئولیت؛ 4. بخشش و عشق به دیگران بودند. در مرحلة نهایی پرسش‌نامه اصلاح شده، براي بررسی تغییر مثبت باورها، در اختیار دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت. نتیجه تحقيق نشان داد که درمان وجودی بر تغییر مثبت بیماران ام‌اس مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: رویکرد وجودی، درمان وجودی بر اساس قرآن کریم، باورهای وجودی.