فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي درمان شناختي- رفتاري مذهب‌محور بر تاب‌آوري و شادكامي در دانشجويان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397نجمه حمید / دانشیار روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز    n.hamid@scu.ac.ir

یاسر بولاغی / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهناز مهرابی‌زاده هنرمند / استاد روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز    m_mehrabizadeh@yahoo.com

‌دريافت: 30/11/1394- پذيرش: 17/04/1395

چکیده

اين پژوهش، با هدف بررسي اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور، بر تاب‌آوری و شادکامی دانشجویان اجرا شد. 375 دانشجو به پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. از میان افرادی که در پرسش‌نامه تاب‌آوری و شادکامی یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگین‌ کسب کردند، به طور تصادفی تعداد 40 نفر انتخاب شدند. به دلیل ریزش 6 آزمودنی در گروه آزمایش، گروه کنترل هم به همان اندازه همتاسازی گردید. سپس، آزمودنی‌ها به دو گروه آزمایش و کنترل (14 نفري) تقسیم شدند. درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور، در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای به گروه آزمایش ارائه شد، در این مدت، گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ تاب‌آوری و شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)؛ یعنی میزان تاب‌آوری و شادکامی در گروه آزمایش، نسبت به پیش‌‌آزمون و گروه کنترل به‌طور معنا‌داری افزایش یافته بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کاربرد روان‌درمان‌گرانه، به‌ویژه مداخلات شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور، در کنار درمان‌های پزشکی، موجب افزایش میزان تاب‌آوری و شادکامی دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور، تاب‌آوری، شادکامی، دانشجویان.