فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة سبك زندگي اسلامي،‌ معناي زندگي و هوش هيجاني با سلامت روان دانشجويان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397سیدحسن عبدی سادات / کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

عباس ابوالقاسمی / استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان

مینا طاهری‌فرد پیله رود / دانشجوي دكتري روان‌شناسی تخصصي دانشگاه محقق اردبیلی    taherifard70@yahoo.com

‌دريافت: 23/08/1394 - پذيرش: 19/12/1394

چکیده

هدف اين پژوهش، تعیین رابطة سبک زندگی اسلامی، معنای زندگی و هوش هیجانی با سلامت روان دانشجویان بود. این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونة پژوهش 238 دانشجوي مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های سلامت عمومی، سبک زندگی اسلامی، معنای زندگي و هوش هیجانی استفاده شد. اين داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که سبک زندگی اسلامی و هوش هیجانی، با سلامت روان دانشجویان رابطة مثبت و معنادار دارد، اما بین معنای زندگی و سلامت روان دانشجویان رابطة معناداری به ‌دست نیامد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 7/16 درصد از واریانس سلامت روان توسط متغیرهای سبک زندگی اسلامی، معنای زندگی و هوش هیجانی تبیین می‌شود. بنابراین، این متغیرها در پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان نقش مهمی دارند و با برنامه‌ریزی و آموزش‌های لازم می‌توان در جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها‌: سبک زندگی اسلامی، معنای زندگی، هوش هیجانی، سلامت روان.