فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزش مثبت‌نگري با تأكيد بر آيات قرآن بر شادكامي‌ و اضطراب اجتماعي دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397مهناز مهرابی‌زاده هنرمند / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران    m.honarmand@scu.ac.ir

مهرزاد شهروز / کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران    mehrzadshahroz@gmail.com

علی‌همت بناری / استاديار دانشگاه جامعة‌المصطفی العالمیة، ایران    ah.banari@gmail.com

مهدی ترابی‌زاده / استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

‌دريافت: 23/12/1394 - پذيرش: 22/05/1395

چكيده

در اين پژوهش، اثربخشی آموزش مثبت‌نگری، با تأکید بر آیات قرآن بر شادکامي ‌و اضطراب اجتماعی، دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، طرح تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. 26 دانش‌آموز، با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمون (13 نفر) و گروه گواه (13 نفر) قرار گرفته‌اند. مداخله به مدت ده جلسه، برای گروه آزمون انجام شد. پرسش‌نامة روان‌درمانی مثبت‌گرا، ‌برای سنجش شادکامی (رشید) و پرسش‌نامه اضطراب اجتماعی (واتسون و فرند)، ‌در جلسات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد مثبت‌نگری، با تأکید بر آیات قرآن موجب افزایش شادکامي ‌و کاهش اضطراب اجتماعی، دانش‌آموزان دختر گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0p<)، که با توجه به نتیجه آزمون پیگیری، از ثبات لازم برخوردار بود. بنابراین، مي‌توان از آموزش مثبت‌نگری، با تأکید بر آیات قرآن، برای افزایش شادکامي‌ و کاهش اضطراب اجتماعی افراد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: مثبت‌نگری با تأکید بر آیات قرآن، شادکامی، اضطراب اجتماعی.