فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نسخة كوتاه‌مقياس سنجش دينداري براي جامعة دانشجويي ايران: ساخت و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397محمد خدایاری‌فرد / استاد گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران    Khodayar@ut.ac.ir

سعید اکبری زردخانه / استادیار گروه روان‌شناسی كاربردي دانشگاه شهید بهشتی    akbari76ir@gmail.com

محسن شکوهی‌یکتا / استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران    ostadroozbeh@yahoo.com

باقر غباری‌بناب / استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران    bghobari@ut.ac.ir

محسن پاک‌نژاد / دکتري تخصصي روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران

‌دريافت: 22/11/1394 - پذيرش: 09/04/1395

چکیده

اين پژوهش، با هدف تهیة نسخة کوتاه مقیاس دینداری بر اساس فرم بلند مقیاس دینداری صورت گرفت. نمونة پژوهش، 4000 نفر از دانشجويان شهر تهران بود که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. نتایج تحلیل آیتم و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد مقیاسی با 36 آیتم، دارای بهترین ساختار به لحاظ روان‌سنجی است که بیشترین برازش و مناسبت را با الگوی نظری سه مؤلفه‌ای آن دارد. ضرایب اعتبار آيتم‌ها، خرده‌مقياس‌ها و کل مقياس مدل سه ‌مؤلفه‌ای نسخة کوتاه‌ شده نشان داد که کلية زيرمقياس‌ها از ضرايب مناسب همگوني برخوردارند. مقدار آنها 92/0 برای باور دینی، 81/0 برای عواطف دینی و 91/0 برای رفتار دینی است. بررسي ضرايب همبستگي نمرة آيتم‌ها، با نمرة کل زيرمقياس مربوطه نشان مي‌دهد كه اين ضرايب بين 41/0 (آيتم 37) و 77/0 (آيتم 25) متغير است. به این نسخه از ابزار، پنج آیتم وانمود اجتماعی نیز اضافه شد. ابزار نهایی با 40 آیتم از ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی مناسب برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و معتبر در پژوهش‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: پرسش‌نامۀ دینداری، مقیاس نگرش دینداری، نسخة کوتاه.