فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة توكل به خدا و تحمل پريشاني با كيفيت زندگي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397خدیجه دروگر / کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ساوه    kh.derogar@gmail.com

محمدمهدی صفورایی پاریزی / دانشيار روان‌شناسي تربيتي جامعة‌المصطفی العالمیه    m_safurayi@miu.ac.ir

‌دريافت: 06/11/1394 - پذيرش: 13/04/1395

چکیده

اين پژوهش، به بررسی رابطة توکل به خدا و تحمل پریشانی، با کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان قم در سال 1394 مي‌پردازد. روش پژوهش، از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور بودند که 397 نفر از آنان به‌ صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شد. از پرسش‌نامه توکل به خدا، تحمل پریشانی و کیفیت زندگی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توکل به خدا و تحمل پریشانی با کیفیت زندگی رابطة مثبت وجود دارد. همچنین، توکل به خدا و تحمل پریشانی، تغییرات در نمره‌های کیفیت زندگی را پیش‌بینی کردند. با توجه به این یافته‌ها، می‌توان گفت: دو متغیر توکل به خدا و تحمل پریشانی در کیفیت زندگی دانشجویان سهم مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها: توکل به خدا، تحمل پریشانی، کیفیت زندگی، دانشجویان.