فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني سلامت‌ عمومي بر اساس عمل به اعتقادات‌ ديني و بخشودگي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397ابوالقاسم یعقوبی / دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان    yaghobi41@yahoo.com

اکبر عروتی موفق / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

صفدر نبی‌زاده / دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربيتي دانشگاه بوعلی سینا همدان    nabizadeh.safdar@yahoo.com

‌دريافت: 20/01/1396 - پذيرش: 12/07/1396

چکیده

از موضوعاتی که سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار مي‌دهد، اعتقادات ديني و بخشش در روابط بین‌فردی است. این پژوهش با هدف تبیین سلامت عمومی، بر اساس عمل به اعتقادات دینی و بخشش انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، در سال تحصیلی 96-95 بود که از میان آنان، 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای براي مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه، شامل مقیاس‌های عمل به اعتقادات دینی، بخشودگی بین‌فردی و سلامت عمومی بود. یافته‌های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین بخشودگی و عمل به اعتقادات دینی با سلامت عمومی رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد (001/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که عمل به اعتقادات دینی و بخشودگی، به‌طور معنا‌داری توان پیش‌بینی سلامت عمومی را دارند (001/0p<). اين پژوهش، نقش اعتقادات مذهبی و بخشش در سلامت عمومی دانشجویان را مورد تأیید قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد، اين ویژگی‌ها مي‌توانند در رسیدن به سلامت ‌روانی و جسمی افراد نقش بسزايي داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: عمل به اعتقادات دینی، سلامت‌عمومی، بخشودگی.