فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة سرسختي روان‌شناختي و نگرش مذهبي با اميدواري در بيماران قلبي ـ عروقي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397حسين شاره / دانشيار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری    hsharreh@yahoo.com.au

‌دريافت: 12/12/1394 - پذيرش: 06/05/1395

چكيده

اين پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین سرسختی روان‌شناختی و نگرش مذهبی با امیدواری، ‌در بیماران قلبی ـ عروقی انجام شد. این پژوهش، یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بود که تعداد 196 نفر بیمار قلبی ـ عروقی در مرکز درمانی شهرستان بجنورد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های سرسختی روان‌شناختی اهواز (AHI)، مقیاس نگرش مذهبی (RAS) و امیدواری (AHS) استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان‌شناختی، نگرش مذهبی و امیدواری، رابطة معناداري (01/0>P) وجود دارد. در تحلیل رگرسیون، سرسختی روان‌شناختی و نگرش مذهبی توانستند به طور معناداری امیدواری را پیش‌بینی كنند (01/0>P). همچنین، از بین مؤلفه‌های نگرش مذهبی خرده‌مقیاس‌های مباحث اجتماعی، جهان‌بینی و باورها، عبادات و علم و دین قوی‌ترین پیش‌بینی‌کنندة امیدواری در بیماران قلبی ـ عروقی بودند (01/0>P). هر چه میزان سرسختی روان‌شناختی و نگرش مذهبی بیماران قلبی ـ عروقی بیشتر باشد، امیدواری آنان افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها: سرسختی روان‌شناختی، نگرش مذهبی، امیدواری، بیماران قلبی ـ عروقی.