فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه همدلي بر اساس منابع اسلامي

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398مجتبي يعقوبي / کارشناسي ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    yaghobi6165@chmail.ir

محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.r.Ahmadi313@Gmail.com

رحيم ناروئي نصرتي / دانشيار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    rnarooei@yahoo.com

‌دريافت: 04/12/1395 - پذيرش: 18/04/1396

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه همدلی، بر اساس منابع اسلامی انجام گرفت. برای مطالعة منابع، از روش تحلیل محتوا و برای ارزیابی روایی و اعتبار آزمون، از روش پیمایشی با انتخاب تصادفی طبقه‌ای، نمونه 100 نفری از میان دانش‌پژوهان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و طلاب حوزة علمیه خواهران قم در سال تحصیلی 1395-1394 بهره گرفته شد. ساختار متغیرهای به‌دست‌آمده از منابع اسلامی، برای همدلی عبارتند از: مؤلفه رفتاری، مؤلفه عاطفی و شناختی. روایی این ساختار، از نظر کارشناسان خبرة دین و روان‌شناسی طبق ساختار لیکرت چهار گزینه‌ای با میانگین کل 8/3 و واریانس 047/0 محاسبه شد. روایی گویه‌ها نيز با میانگین 6/3 و واریانس 022/0 به دست آمد. اعتبار آزمون، به واسطة بررسی همسانی درونی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. دونیمه‌سازی نیز اعتباری در حد 80/0 و 81/0 برای دو نیمه را نشان داد. بنابراین، این آزمون از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: همدلي، پرسش‌نامه اولیه، روان‌سنجی، منابع اسلامي.