فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تأثير آموزش هوش معنوي بر ميزان استرس سازماني دانشجويان

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398مهدی جهانگیری / کارشناس علوم تربیتی ایران، دانشگاه فرهنگیان    mahdijahangiri123@yahoo.com

سیدحسین موسوی / دکتری تخصصی آموزش عالی دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر

‌دريافت: 13/02/1395 - پذيرش: 17/07/1395

چکیده

محيط دانشگاهي علاوه بر اينكه محيطي آموزشي است، يك محيط اجتماعي نيز مي‌باشد. دانشجويان به‌عنوان متخصصان آينده و ايفاگر نقش‌هاي اساسي در شبكه ارتباطات اجتماعي و پيشرفت و ترقي كشور، با گسترة وسيعي از مشكلات رواني از جمله استرس سازمانی مواجهه هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر میزان استرس سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان بود. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده در یک گروه آزمایش (30 نفر) و یک گروه کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. دانشجویان قبل و پس از آموزش، به استرس سازمانی محقق‌ساخته پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش هوش معنوی گروهی، در بهبود و کاهش استرس سازمانی دانشجویان تأثیر معناداری دارد. همچنین در مطالعات پیگیری این نتیجه برقرار ماند.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، استرس سازمانی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان.