فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزش بهداشت كلام مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي بر دلبستگي به همسر

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398مژگان محمدی مقدم / کارشناسي ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

    S.h.58mosavi@gmail.com

فاطمه شهابي‌زاده / استادیار روان‌شناسي واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران     f_shahabizadeh@yahoo.com

محمدرضا میری / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، رشته آموزش بهداشت

‌دريافت: 02/05/1395 - پذيرش: 10/11/1395

چکیده

اين مطالعه، با هدف بررسی اثربخشی آموزش بهداشت کلام، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر دلبستگی به همسر به صورت نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری شامل کلیة زنان با تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به مرکز مداخله در بحران‌های خانوادگی، فردی و اجتماعی بهزیستی شهر بیرجند در سه ماهة سوم سال 1394می‌باشد. از اين ميان، 32 نفر از زنان هدف به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره قرار گرفتند و به ابزار دلبستگی به همسر بـارتولوميو و هـورويتز پاسخ دادند. اعضای گروه‌های آزمایش در 9 جلسة 60 دقیقه‌ای، آموزش‌های بهداشت کلام مبتنی بر آموزه‌های اسلامی دریافت کردند. یافته‌های حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره حاکی از اثربخشی آموزش بهداشت کلام، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کاهش میزان دلبستگی اجتناب و اضطراب نسبت به همسر است. ازاين‌رو، آموزش بهداشت کلام در جهت فعال‌سازی گفتار سودمند و بازداری از گناهان زبان، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌تواند بر دلبستگی به همسر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: بهداشت کلام مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، دلبستگی به همسر، تعارضات زناشویی.