فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي مدل علّي شيوه‌هاي فرزندپروري، جهت‌گيري مذهبي و اضطراب مرگ

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398معراج درخشان / دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز    Meraj.derakhshan@yahoo.com

بهرام جوکار / استاد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

بابک شمشیری / دانشيار فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز    bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir

صادق احمدی / کارشناسي ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

‌دريافت: 14/12/1394 - پذيرش: 05/06/1395

چکیده

هدف اين پژوهش، بررسی پیشایندها و پیامدهای جهت‌گیری مذهبی، در قالب یک مدل علّی بود. روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعة آماری، تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه نظری (دورة دوم) شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می‌دادند. از این میان، تعداد 215 نفر (111 دختر و 104 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های شیوه‌های فرزندپروری، جهت‌گیری مذهبی و اضطراب مرگ استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج جدول ماتریس همبستگی نشان داد که بین اکثر متغیرهای پژوهش حاضر همبستگی معناداری در سطح 01/0<P وجود داشت. در ادامه، نتایج تحلیل مسیر حاکی از معناداری نقش واسطه‌ای ابعاد جهت‌گیری مذهبی در رابطۀ میان شیوه‌های فرزندپروری و اضطراب مرگ بود. به‌طورکلی، می‌توان گفت: جهت‌گیری مذهبی و شیوه‌های فرزندپروری دو مورد از عوامل اصلی برای بررسی اضطراب مرگ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: شیوه‌های فرزندپروری، جهت‌گیری مذهبی، اضطراب مرگ.