فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني افسردگي بر اساس تعلق مادي، دلبستگي به خدا و نگرش‌هاي ناكارآمد

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398منصوره مهدي‌يار / دانشجوي دكتري روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز     Mansurehmahdiar@yahoo.com

سيدمحمدرضا تقوي / استاد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز‌

محمدعلي گودرزي / استاد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز     mgoodarzi@rose.shirazu.ac.ir

‌دريافت: 12/11/1394 - پذيرش: 02/05/1395چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر افسردگی که از شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی است، مي‌تواند به پیشگیری و درمان آن کمک كند. از منظر اسلام، تعلق مادی و نوع رابطه با خداوند، از عوامل اثرگذار بر افسردگی هستند. از سوي دیگر، دانشمندان غربی بر نقش نگرش‌هاي ناکارآمد، به‌عنوان یک عامل مؤثر بر افسردگی تأکید کرده‌اند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی افسردگی بر اساس تعلق مادی و دلبستگی به خدا در مقایسه با نگرش‌هاي ناکارآمد بود. طرح پژوهش، از نوع همبستگی و جامعة آماری دانشجویان دانشگاه شیراز بود که 209 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌هاي افسردگی بک، تعلق، دلبستگی به خدا و نگرش‌هاي ناکارآمد بود. نتایج نشان داد که تعلق مادی، نگرش‌هاي ناکارآمد و سبک دلبستگی اجتنابی به خدا می‌توانند افسردگی را به صورت مثبت و معنادار پیش‌بینی كنند. تعلق مادی نیز به‌عنوان قوی‌ترین متغیر شناسایی شد. نتایج حاکی از اين است که اسلام دارای پتانسیل‌هاي زیادی برای تعریف متغیرهای کلیدی در تبیین افسردگی است.

کلیدواژه‌ها: افسردگی، تعلق مادی، دلبستگی به خدا، نگرش‌هاي ناکارآمد.