فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودكارآمدي با استرس

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، بهار 1398فرحناز کوهي / دانشجوي دكتري برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تبريز    kohyfaranaz@gmail.com

علي زينالي / دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران    a.zeinali@iaurmia.ac.ir

‌دريافت: 23/11/1394 - پذيرش: 19/05/1395چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطة دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودکارآمدي، با استرس دانش‌آموزان دبيرستاني انجام شد. ‌اين مطالعه، توصيفي ـ تحليلي از نوع همبستگي بود. جامعة آماري ‌اين پژوهش، دانش‌آموزان دبيرستاني شهر اروميه در سال تحصيلي 94-1393 بودند. از ميان آنان 360 نفر با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. آنان پرسش‌نامه‌هاي دينداري، مقبوليت اجتماعي، خودکارآمدي و استرس را تکميل کردند. داده‌ها با روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري تحليل شدند. يافته‌ها نشان مي‌دهد که دينداري (36/0-r=)، مقبوليت اجتماعي (29/0-r=) و خودکارآمدي (41/0-r=) با استرس رابطة منفي و معنادار داشتند (01/0p≤). در يک مدل پيش‌بين خودکارآمدي، دينداري و مقبوليت اجتماعي توانستند 9/40 درصد از تغييرات استرس را پيش‌بيني کنند. سهم خودکارآمدي بيش از ساير متغيرها بود. با توجه به يافته‌ها خودکارآمدي، دينداري و مقبوليت اجتماعي مهم‌ترين پيش‌بيني‌کننده‌هاي استرس بودند. بنابراين، توصيه مي‌شود درمانگران و مشاوران به نشانه‌هاي متغيرهاي مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هاي مناسبي براي کاهش استرس دانش‌آموزان طراحي کنند.

کليدواژه‌ها: دينداري، مقبوليت اجتماعي، خودکارآمدي، استرس، دانش‌آموزان دبيرستاني.