فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

باورهاي بديل معارض با روان‌بنه‌هاي منفي در سبك فرزندپروري اسلامي

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398مجيد همتي / دانشجوي دکتری روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    mava.hemmat@gmail.com

مسعود جان‌بزرگي / استاد روان‌شناسي بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir

‌دريافت: 05/05/1397 - پذيرش: 16/11/1397چکیده

این پژوهش، درصدد است تا باورهای بدیل معارض با روان‌بنه‌‌های منفی در سبک فرزندپروری اسلامی را با رویکرد توصیفی تحلیلی استخراج کرده و تبیین كند. محقق در این پژوهش، روان‌بنه‌های ناسازگار و عوامل شکل‌دهندة آن را در کودکی از دیدگاه یانگ مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسلام را در این زمينه بیان کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از اين است که در خصوص تمامی پنج حیطة روان‌بنه‌ای، در کلام و سیرة اهل‌بیت علیهم السلام، شاهد نکات مهمی هستیم؛ هر چند حدود و ثغور این حیطه‌ها در مواردی متفاوت با دیدگاه یانگ است.

کلیدواژه‌ها: کودک، سبک فرزندپروری، اسلام، خانواده، روان‌بنه.